Tuyển dụng nhân viên kinh doanh tại thị trường Miền Trung Tháng 8/2019