Tháng 2/2020. Tuyển dụng nhân viên hành chính - văn thư lưu trữ