Tình hình sản xuất và buôn bán của thị trường giấy tháng 4/2018