TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 3652 : 2007, ISO 534 : 2005 GIẤY VÀ CÁCTÔNG – XÁC ĐỊNH ĐỘ DÀY, TỶ TRỌNG VÀ THỂ TÍCH RIÊNG