TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1867:2010, ISO 287:2009 GIẤY VÀ CÁCTÔNG – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ẨM CỦA MỘT LÔ – PHƯƠNG PHÁP SẤY KHÔ