Thương mại phát triển, Việt Nam được lợi ngành... bao bì!