Giấy cuộn

Giấy cuộn

Các loại giấy cuộc phục vụ ngành bao bì : Gồm các loại giấy như : Giấy kraf; giấy mặt- giấy sóng, giấy trải vải v…v